25/07/2024

ยโสธร-จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ

ยโสธรจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดยโสธร โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเลิงนกทา คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับและร่วมงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ภายหลังเปิดโครงการ ได้มีพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ประชาชน จำนวน 10 ราย และพิธีมอบชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี และเวชภัณฑ์แก่จังหวัดยโสธรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดกรองไวรัสตับอักเสบให้กับประชาชน จากนั้นประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน ลงเยี่ยมชมจุดบริการในคลินิกต่างๆ พบปะทีมแพทย์จิตอาสา สหวิชาชีพจิตอาสา อสม. และประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกทันตกรรม /คลินิกตาในผู้สูงอายุ /คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม /คลินิกคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี /คลินิกการแพทย์แผนไทย/คลินิกกายภาพบำบัด /โรงทาน “จิตอาสา” จากชมรมพ่อค้าเลิงนกทา ซุ้มน้ำดื่ม คสร. และนิทรรศการ “สัปดาห์เภสัชกรรม” /คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก /คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง /คลินิกสุขภาพจิต/ และคลินิกคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน

 

ทั้งนี้ โครงการพาหมอไปหาประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการคัดกรองโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชนโดยจัดโครงการให้บริการต่อเนื่องตลอดปี 2567 จำนวน 72 ครั้ง ใน 77 จังหวัด โดยมุ่งเน้นในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งประชาชนจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการรับบริการโดยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม และประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการตรวจรักษาโรคกับแพทย์เฉพาะทางตามคลินิกเฉพาะที่ให้บริการ

 

สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง มีแพทย์ 27 คน ทันตแพทย์ 6 คน เภสัชกร 14 คน พยาบาลวิชาชีพ 131 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 266 คน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 31 ไร่ 1 งาน 99.50 ตารางวา ได้ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และพื้นที่ใกล้เคียง จากปี 2520 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริการ วิชาการ ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ซึ่งภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้เจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0000000000000000000000000000000000000000000000
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธรรายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม