22/07/2024

ชลบุรี-ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดโครงการเด็กและเยาวชนสายตาดีให้ความรู้ คัดกรองป้องกันด้านการถนอมสายตาอย่างถูกต้อง

ชลบุรี-ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดโครงการเด็กและเยาวชนสายตาดีให้ความรู้ คัดกรองป้องกันด้านการถนอมสายตาอย่างถูกต้อง

วันนี้ 5 ก.ค.67 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเด็กและเยาวชนสายตาดี เพิ่มโอกาสทางสังคม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย สำเริง ด้วงสำรวย ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้วส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจน ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน เข้าร่วมในพิธี

   

ด้วย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เรื่องสุขภาพทางสายตาของเด็ก และเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ซึ่งสายตาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่จะเติบโตสมวัย ตามพัฒนาการของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการเด็กและเยาวชนสายตาดีเพิ่มโอกาสทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการดูแลและถนอมสายตารวมถึงตรวจ คัดกรอง และป้องกันรักษาเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 400 คน

     

นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า สุขภาพสายตานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากปัจจุบันที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลเสียอย่างเดียว เด็กๆ ยังใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงทำกิจกรรมที่สำคัญต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามการเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง และมีระยะเวลาในการใช้งานที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้น อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเยาวชนได้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้อบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองสายตาให้กับเด็กๆ เพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมและได้รับการแนะนำ ด้านการถนอมสายตาอย่างถูกต้อง ซึ่งกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำโครงการในครั้งนี้จะช่วยให้ เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้รู้จักการถนอมสายตาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ข่าวที่น่าติดตาม