24/07/2024

ชลบุรี-ทต.เขตรอุดมศักดิ์ มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย “เยือนถิ่นทหารเรือ เที่ยวสุขใจในสัตหีบ”

ชลบุรี-ทต.เขตรอุดมศักดิ์ มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย “เยือนถิ่นทหารเรือ เที่ยวสุขใจในสัตหีบ”

 

วันนี้ 2 ก.ค.67 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานมอบรางวัลตามโครงการประกวดภาพถ่าย “เยือนถิ่นทหารเรือ เที่ยวสุขใจในสัตหีบ” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ครู นักเรียนตลอดจนผู้เข้าร่วมการประกวด ทั้งสิ้น 150 คน จากหลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมรับมอบรางวัล

 

สำหรับ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จำนวนมาก โดยแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ประกอบด้วยทะเล ป่าชายเลนและภูเขาล้อมรอบ มีระบบรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ยังคงรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม นิเวศน์ที่สมบูรณ์ จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ก้าวสู่มืองท่องเที่ยวในระดับที่ได้มาตรฐาน สร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทุกมุมโลกให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของวัฒนธรรมตะวันออก ความงดงามตามธรรมชาติ ต้องการเปิดโลกทัศน์ทุกมุมมองไปยังสาธารณชนทั่วไป จึงจำเป็นต้องอาศัย สื่อประชาสัมพันธ์ในการบ่งบอกความเป็นไปสู่สายตาชาวโลก

 

ดังนั้น สื่อประชาสัมพันธ์ที่สะดวกและสามารถเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด คือ ภาพถ่าย ซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เกิดการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ๆ ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี พร้อมให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถ ดำเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

   

โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพ ซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจ มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไป ที่สนใจการถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเติมส่งเข้าประกวด และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่มุมมองการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม