22/07/2024

นครปฐม-เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานประชุมพหุภาคี อำเภอกำแพงแสน

นครปฐม-เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานประชุมพหุภาคี อำเภอกำแพงแสน

 

   

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ฯลฯอำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ 7/2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน โดยมีข้อราชการดังนี้

     

1.การประดับเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จำนวน 6 ราย
2.ประชุมชี้แจงมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดนครปฐม ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำจืด เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานประชุมพหุภาคีอำเภอกำแพงแสน ระหว่างพระสังฆาธิการ ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกำแพงแสน ในครั้งนี้อีกด้วยโดยได้มีการชี้แจงผลการขับเคลื่อนโครงการ 1 พระสงฆ์ 1 กิจกรรม 1ตำบล โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย การร่วมมือกันกับ 7 ภาคีเครือยข่าย ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม