24/07/2024

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
กล่าวว่า ปี พ.ศ.2567 นี้ นับเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในทุกสวนสัตว์ทั่วประเทศ ได้แก่


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์อุบลราชธานี
สวนสัตว์ขอนแก่น
และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
สวนสัตว์ละ 72 ต้น รวมทั้งสิ้น 504 ต้น ซึ่งมีต้นมะค่าโมง ต้นตะเคียน ต้นยางนา ต้นรวงผึ้ง และต้นพะยอม เป็นต้น

 

ทั้งนี้ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข รวมถึงเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลรัฐบาลได้แก่ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ อีกด้วย…นายอรรถพรกล่าว…

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม