21/07/2024

ปทุมธานี พกฉ.จับมือ 2 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยสยาม MOU ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม

ปทุมธานี พกฉ.จับมือ 2 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยสยาม MOU ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม

 

   

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

   

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภาคการเกษตร ทั้งยังร่วมกันศึกษาทางวิชาการ ค้นคว้า ทดลองในการทำวิจัยและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลองค์ความรู้ภาคการเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 

ภาพ/ข่าว สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่น่าติดตาม