22/07/2024

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการเลือก สว.ระดับประเทศ ครบทั้ง 200 คน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการเลือก สว.ระดับประเทศ ครบทั้ง 200 คน

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ดร. ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง และ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้ให้ข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รัดกุม ปฏิบัติตามกฎหมาย ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการเลือก สว.ระดับประเทศ ครบทั้ง 200 คน แล้ว โดยกกต.จะรับรอง 2 ก.ค. 67 นี้ มีรายชื่อดังนี้

1.พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์

2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

3.นายมงคล สุระสัจจะ

4.นายธวัช สุระบาล

5.นายวร หินดี

6.พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา

7.พล.ท.สุกิจ ทั้งทอง

8.นายอภิชาติ งามกมล

9:พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วิริยาสรร

10.นายอภินันท์ เผือกผ่อง

11.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

12.นายสมบูรณ์ หนูนวล

13.นายบุญชอบ สระสมทรัพย์

14.นางนงลักษณ์ ก้านเขียว

15.นายฤชุ แก้วลาย

16.นางเพลินจิต ขันแก้ว

17.นายวันชัย แข็งการเขตร

18.นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ

19.น.ส.วิชาวีร์ ประทุมสวัสดิ์

20.นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย

21.นายเตชสิทธิ์ ซุแก้ว

22.นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง

23.น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน

24.นายยะโก๊ป หีมละ

25.นายนิสิทธิ์ ป่นกลิ่น

26.นายจรุณ กลิ่นตลบ

27 นายธนกร ถาวรซินโชติ

28.นายโชติชัย บัวดิษ

29.นายอิสระ บุญสองชั้น

30.นายเศรณี อนิลบล

31.นายนิรุตติ สุทธินนท์

32.นางประไม หอมเทียม

33.นายชาญชัย ไชยพิศ

34.นายสากล กูลศริกุล

35.นายภาณพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ

36.น.ส.สายฝน กองแก้ว

37.นายศุภโชค ศาลากิจ

38.นายประภาส ปิ่นตบแต่ง

39.นางอังคณา นีละไพจิตร

40.นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล

41.นายสุทนต์ กล้าการขาย

42.นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล

43.นายสุพรรณ์ ศรชัย

44 น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม

45.นายศุภชัย กิตติภูติกุล

46.นางอารีย์ บรรจงธุระการ

47.นายจำลอง อนันตสุข

48.นายซิบ จิตนิยม

49.น.ส.นันทนา นันทวโรภาส

50.นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย

51.นายอัษฎางค์ แสวงการ

52.นายสมทบ ถีระพันธ์

53.นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว

54.นายสุเทพ สังข์วิเศษ

55.นายโสภณ ผาสุข

56.นายสามารถ รังสรรค์

57.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด

58.นายสุทิน แก้วพนา

59.นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ

60.นายกมล รอดคล้าย

61.นายโสภณ มะโนมะยา

62.นายรุจิภาส มีกุศล

63.พ.ต.ท.สง่า ส่งมหาชัย

64.นางแดง กองมา

65.นายสมพาน พละศักดิ์

66.นายสุนทร เชาว์กิจค้า

67.นายนิคม มากรุ่งแจ้ง

68.นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์

69.นายนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล

70.นายมังกร ศรีเจริญกุล

71.นางมยุรี โพธิแสน

72.นางเจียระนัย ตั้งกีรติ

73.น.ส.จารุณี ฤกษ์ปราณี

74.น.ส.อัจฉรพรรณ หอมรส

75.นางอลลา ณ ระนอง

76.นางจุฑารัตน์ นิลเปรม

77.นางกานต์เปรมปรีด์ ซิตานนท์

78.พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม

79.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย

80.นางวาสนา ยศสอน

81.น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย

82.นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช

83.นายสิทธิกร ธงยศ

84.นายโชคชัย กิตติธเนศวร

85.นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี

86.นายเอนก วีระพจนานันท์

87.นายสมชาย เล่งหลัก

88.น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์

89.นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์

90.นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์

91.พล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย

92.พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร

93.นายเศก จุลเกษร

94.นายสืบศักดิ์ แววแก้ว

95.พล.ต.ต. สุนทร ขวัญเพ็ชร

96.พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน

97.นายบุญส่ง น้อยโสภณ

98.นายฉลอง ทองนะ

99.พล.ต.ต. อังกุร คล่ายคลึง

100.พล.ต.ท. วันไชย เอกพรพิชญ์

101.นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว

102.น.ส.อมร ศรีบุญนาค

103.นางปวีณา สาระรัมย์

104.นายสมชาย นุ่มพูล

105.นายพิมาย คงทัน

106.นายสาลี สิงห์คำ

107.นายเดชา นุตาลัย

108.นางกัลยา ใหญ่ประสาน

109.น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค

110.นายชูชาติ อินสว่าง

111.นายจิระศักดิ์ ซุความดี

112.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม

113.นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา

114.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม

115.นายนิรัตน์ อยู่ภักดี

116.นายอภิชา เศรษฐวราธร

117.นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

118.นายนพดล อินนา

119.นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์

120.นายปฏิมา จีระแพทย์

121.นายนิพนธ์ เอกวานิช

122.นางวรรษมนต์ คุณแสน

123.นายพิชาญ พรศิริประทาน

124.นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก

125.นางสมศรี อุรามา

126.นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง

127.นายชัยธัช เพราะสุนทร

128.น.ส.มณีรัฐ เขมะวงค์

129.น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย

130.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

131.นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์

132.นางธารนี ปรีดาสันดิ์

133.นางรจนา เพิ่มพล

134.น.ส.ปุณณภา จินดาพงษ์

135.นายพละวัต ตันศิริ

136.นายณรงค์ จิตราช

137.นายวีรยุทธ สร้อยทอง

138.นายธนชัย แช่จึง

139.นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

140.น.ส.ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์

141.นายชินโชติ แสงสังข์

142.น.ส.เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ

143.น.ส.วิภาพร ทองโสด

144.นายประกาสิทธิ์ พลซา

145.นายจตุพร เรียงเงิน

146.นางสมพร วรรณชาติ

147.นายชวภณ วัธนเวคิน

148.นายแล ดิลกวิทยรัตน์

149.นายปียพัฒน์ สุภาวรรณ

150.นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์

151.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

152.นายกัมพล สุภาแพ่ง

153.นายพิศจน์ รัตนวงศ์

154.น.ส.ภาวนา ว่องอมรนิธิ

155.นายอัครวินท์ ข่าขุด

156.นายสุวิทย์ ขาวดี

157.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์

158.นายณภพ ลายวิเศษกุล

159.นางประทุม วงศ์สวัสดิ์

160.นายกมล สุขคะสมบัติ

161.นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม

162.นายพรเพิ่ม ทองศรี

163.นายธัชชญาณณ์ช เจียรธนัทกานนท์

164.นายกัมพล ทองชิว

165.นายสุพัตรชัย เตี๋ยวเจริญโสภา

166.นายขวัญชัย แสนหิรัณย์

167.นายนพดล พริ้งสกุล

168.นายชาญวิศว์ บรรจงการ

169.นายมานะ มหาสุวีระชัย

170.น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น.

171.นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

172.นายสุวิช จำปานนท์

173.นายนฤพล สุคนธชาติ

174.นายพิบูลย์อัทฒ์ หฤหรรษ์ปราการ

175.นายวิเชียร ชัยสถาพร

176.นายปราณีต เกรัมย์

177.น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์

178.นายอะมัด อายุเคน

179.นายชวพล วัฒนพรมงคล

180.นางเอมอร ศรีกงพาน

181.นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ

182.นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ

183.นายประเทือง มนตรี

184.นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล

185.นายสมดุลย์ บุญไชย

186.นายสมหมาย ศรีจันทร์

187.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

188.นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา

189.นายธนภัทร ดวงวิไล

190.นายศรายุทธ ยิ้มยวน

191 พล.ต.ท. ยุทธนา ไทยภักดี

192.นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์

193.นายอลงกด วรกี

194.นายณัฐกิดิ์ หนูรอด

195.นายภมร เซาว์ศิริกุล

196.พ.ต.อ. กอบ อัจนากิตติ

197.นายชูชีพ เอื้อการณ์

198.นายวราวุธ ตีระนันทน์

199.นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์

200.นายเอกชัย เรื่องรัตน์

ตรวจสอบรายชื่อว่าที่ สว. 200

ข่าวที่น่าติดตาม