14/07/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 10 หลังคาเรือน ใน อ.นครไทย

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 10 หลังคาเรือน ใน อ.นครไทย

 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ขยายเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ราย ตามคำร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับ 4 กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ, ผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมมีความสะดวก ลดการเกิดอันตราย และป้องกันความเสี่ยงลดการเกิดความพิการซ้ำซ้อน และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ลดภาวการณ์พึ่งพิง ไม่เป็นภาระแก่ผู้ดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน โดยมี นางชุตินันท์ เครือสุข และนายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย พร้อมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมมอบบ้านฯ ในครั้งนี้

 

สำหรับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยใช้งบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก เป้าหมายจำนวน 100 หลัง วงเงินงบประมาณ 4,000,000.- บาท โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว จำนวน 10 หลัง รวมงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการปรับสภาพบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม