21/07/2024

เพชรบูรณ์ -วัฒนธรรมจังหวัดนำเพชรบูรณ์พอเพียงโมเดล เสนอในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดภาคเหนือ

เพชรบูรณ์ -วัฒนธรรมจังหวัดนำเพชรบูรณ์พอเพียงโมเดล เสนอในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดภาคเหนือ

 

 

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 นายอภินันท์ มุสิกะพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และนักส่งเสริมคุณธรรมได้นำเสนอนิทรรศการการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แนวคิดคนเพชรบูรณ์สำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอนโดยการดำเนินงานผ่านโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ที่มุ่งให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตใน 5 ด้าน คือ ความมั่นคงด้านอาหาร ด้านที่อยู่อาศัย ด้านรายได้ ด้านสุขภาพและด้านสังคม มีภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน 54 หน่วยงาน เกิดโครงการที่ลงสู่ประชาชน 136 โครงการ ประชาชนนำหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูไปปรับใช้กับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลและชุมชนกับนางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประธานเปิดงาน“สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ” ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ลำปาง

   

โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2(พ.ศ. 2566 – 2570)และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดคุณธรรมภาคเหนือ โดยหลังพิธีเปิดงานเป็นการแสดงพลังความร่วมมือเครือข่ายคุณธรรมโดย ประธานในพิธี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อธิบดีกรมการศาสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนภาคีเครือข่าย ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และแกนนำองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมในภูมิภาค จำนวน 700 คน ในพื้นที่ภาคเหนือ17 จังหวัดร่วมงาน

   

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ในระดับภูมิภาค เป็นภารกิจสำคัญของศูนย์คุณธรรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดี เข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรม ที่เหมาะกับสังคมไทย มีรูปธรรมหลากหลายตามบริบทพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดระบบ มาตรการส่งเสริม จูงใจ กระตุ้นให้เกิดการทำความดีที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และยกย่อง ชื่นชมความดีในสังคม เกิดขยายความร่วมมือ เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์” ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ” ทั้งนี้ เวทีสมัชชาคุณธรรมจะจัดขึ้นครบทั้ง 4 ภูมิภาค โดยเวทีแรกจัดที่ภาคอีสานที่จังหวัดกาฬสินธ์ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ เวทีที่ 2 ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปางระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวทีต่อไปที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง

ข่าวที่น่าติดตาม