25/07/2024

มูลนิธิพุทธภูมิธรรขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทองคำ สร้างปลียอดทองคำ ส่วนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 30 มิย. นี้ ที่วัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่

มูลนิธิพุทธภูมิธรรขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทองคำ สร้างปลียอดทองคำ ส่วนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 30 มิย. นี้ ที่วัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่

โครงการหุ้มยอดทองคำพระธาตุเชิงชุม (ส่วนที่ 3)
ด้วยพระธาตุเชิงชุมเป็นศาสนสถานสำคัญประจำเมืองสกลนคร เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิก
ชนสองฝั่งโขง และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน
ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 8 มีนาคม 2478 โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดจนมาถึงสมัยของพระเทพสิทธิโสภณ ที่
ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ได้ดำเนินการทำนุบำรุงรักษาองค์พระธาตุ
เชิงชุมมาโดยลำดับ ในปีพุทธศักราช 2564 คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งผู้มีจิต
ศรัทธา ทั้งในและนอกประเทศร่วมกันสละทรัพย์จัดซื้อทองคำ 96.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อหุ้มทองคำยอดองค์พระ
ธาตุเชิงชุม นับตั้งแต่บัวเชิงกลุ่มเรือนยอดส่วนบนไปจรดกรวยทองคำสวมยอดปลี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ตั้งแต่ปล้องไฉนไปจรดกรวยทองคำสวมปลียอดรวมยอดฉัตร จำนวน 971.26บาท
หรือ14.806 กิโลกรัม ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ส่วนที่ 2 ตั้งแต่บัวคว่ำฐานรองป้องไฉนไปจรดปล้องไฉน จำนวน 585.93 บาท หรือ 8.932
กิโลกรัม ดำเนินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่ 3 ตั้งแต่บัวเชิงไปจรดบัวคว่ำฐานรองปล้องไฉน ซึ่งมีขนาดสูง 213 เซนติเมตร ฐาน
กว้าง 49 เซนติเมตร ยอดกว้าง 40 เซนติเมตร ใช้ทองคำ จำนวน 520 บาท หรือ 8 กิโลกรัม โดยจะใช้วิธี
อิเล็กโตรฟอร์มมิ่ง(Electroforming Technique) ซึ่งเป็นส่วนท้ายสุดที่ยังคงค้างอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุ
ประสงค์ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวมทองคำ และยังขาดทองคำอีกจำนวน 3 กิโลกรัม
ทั้งนี้จังหวัดสกลนคร ได้มีประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการหุ้มทอง ส่วน
ปลียอดพระธาตุเชิงชุม (ส่วนที่ 3) ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม พรรษา 6
รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และคณะสงฆ์วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร คณะสงฆ์จังหวัด
สกลนคร พุทธศาสนิกชนและมีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม จึงได้กำหนดดำเนินโครง
การหุ้มทองคำยอดพระธาตุเชิงชุม (ส่วนที่3)และได้พิจารณาให้บริษัท โกลด์ อินโนเวชั่นจำกัด เป็นผู้ดำเนิน
การหุ้มทองคำฯ ซึ่งได้ดำเนินการขออนุญาตหุ้มทองคำส่วนปลียอดพระธาตุเชิงชุมครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน จาก
กรมศิลปากรและได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยที่พุทธศาสนิก ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ประสงค์
จะร่วมทำบุญ ให้ดำเนินการร่วมทำบุญกับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารได้โดยตรง
และในการทอดผ้าป่า ณ วัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ครั้งนี้เพื่อรวบรวมทองคำและปัจจัยเพื่อปิดยอดดำเนินการหุ้มทองคำปลียอดพระธาตุเชิงชุม (ส่วนที่ 3) ใน
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
ซึ่งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนครและมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ได้กำหนดวันที่จะยกยอด
พระธาตุเชิงชุม (ส่วนที่ 3) ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ต่อไป

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม