24/07/2024

พิษณุโลก-องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พิษณุโลก-องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

   

โดยได้รับเกียรติจากท่านพงษ์มนู ทองหนัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางพีรกานต์ ทองเชื้อนายกฯ กล่าวรายงานฯ โดยมีจัดฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด

     

รู้จักวิธีป้องกันยาเสพติด มีจิตสำนึกในการป้องกันตัวเอง ครอบครัวและชุมชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ลดลง และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้มีแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาเข้าร่วมการ อบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม