14/07/2024

กาฬสินธุ์-เดินวิ่งสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตำบลคลองขาม

กาฬสินธุ์-เดินวิ่งสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตำบลคลองขาม

 

 

อบต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ นักจัดการสุขภาพชุมชนโซน รพ.สต.โคกสี จัดมหกรรมเดิน-วิ่ง สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนตำบลคลองขาม เพื่อรณรงค์ประชาชน เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยออกกำลังกาย สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภัยให้กับร่างกาย ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างองค์กรและชุมชน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม เป็นประธานจัดโครงการมหกรรมเดิน-วิ่ง สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนตำบลคลองขาม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองขาม และนักจัดการสุขภาพชุมชนโซน รพ.สต.โคกสี โดยมี ส.ต.ท.ชาตรี ศรีภพ ปลัด อบต.คลองขาม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน, ผู้อำนวยการ รพ.สต.โคกสี, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ อบต.คลองขาม, ประชาชน และเยาวชน ชาว ต.คลองขามทั้ง 19 หมู่บ้าน ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 
นายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม กล่าวว่า อบต.คลองขามตระหนักในความสำคัญของการมีสุขภาพดี และความสามัคคีในชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และนักจัดการสุขภาพชุมชนโซน รพ.สต.โคกสี จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดมหกรรมเดิน-วิ่ง สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนตำบลคลองขาม ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาชน เยาวชน ชาว ต.คลองขามทั้ง 19 หมู่บ้าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยออกกำลังกาย สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภัยให้กับร่างกาย ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างองค์กรและชุมชน โดยเริ่มจุดสตาร์ทที่โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร สิ้นสุด ณ ที่ทำการ อบต.คลองขาม

 
นายวิทยากล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดโครงการมหกรรมเดิน-วิ่ง สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนตำบลคลองขาม ครั้งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้แบ่งประเภทกิจกรรมการเดิน-วิ่งออก เป็นหลายรุ่นคือ รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี, รุ่นอายุ 21 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 ปี, รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50 ปี และรุ่นอายุ 51 ปี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เกินความคาดหมาย โดยคณะกรรมการการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดเตรียมถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงจูงใจ ในการเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้รักษ์สุขภาพด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม