25/07/2024

ลำพูน – ที่ปรึกษา รมว.กษ. ประชุมหารือพร้อมผลักดันการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว

ลำพูน – ที่ปรึกษา รมว.กษ. ประชุมหารือพร้อมผลักดันการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว

 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 67 เวลา 09:30 น. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี, นายประกอบ ยอดยา นอ.แม่ทา, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หัวหน้ากลุ่มงาน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เกษตรกร, กำนัน-ผญบ. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

โอกาสนี้ ที่ปรึกษา รมต.กษ.พร้อมคณะฯ ได้พบปะกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ที่มารอยื่นหนังสือถึง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) เพื่อขอช่วยผลักดันโครงการดังกล่าว ฯ ให้เกิดผลสำเร็จ และลงพื้นที่บริเวณจุดจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านที่ปรึกษา รมว.กษ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามในวันนี้(24 มิ.ย. 67) เพื่อติดตามและผลักดันโครงการฯให้เกิดการขับเคลื่อนโดยเร็วและมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้เร่งดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมการจัดทำแผนในปี พ.ศ.2569 นี้ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้จะมีการดำเนินการและออกแบบใหม่และเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2569 โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปีจึงจะแล้วเสร็จ..

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำพูน ตั้งอยู่พื้นที่ ม.2 บ้านแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยเมื่อวันที่ 19 ก.พ. พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ร.9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ จนท.ของกรมชลประทาน และ สนง.เลขานุการ กปร.เข้าเฝ้า ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ถนนศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำในกลุ่มน้ำสาขาแม่ทา ที่กรมชลประทานสมควรดำเนินการ ได้แก่ น้ำแม่ขนาด น้ำแม่เมย และน้ำแม่สะป๊วด มีทำเลที่เหมาะสมในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ โดยจะสามารถเก็บกักไว้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในเขตลุ่มน้ำแม่ทาได้ จึงสมควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยด่วนตามความเหมาะสมต่อไป

ต่อมาวันที่ 10 พ.ย. 39 สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน เรื่อง ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด กรณีนายอินแสง จีนมัชยา ผญบ. ม.2 บ้านแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ถวายฎีกาขอพระราชทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด และได้นำความถวายบังคมทูลฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหนังสือที่ รล.0005/20051 ลงวันที่ 10 พ.ย. พ.ศ.39

กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการจัดทำการศึกษาเล่มวางโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือน ม.ค. 41 ต่อมาได้จัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) แล้วเสร็จ เมื่อเดือน ก.ค. 52 ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. เมื่อเดือน ธ.ค.54 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในส่วนของการขออนุญาตใช้พื้นที่จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม