24/07/2024

ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในชุมชนเป็นฐาน และติดตั้งถังดับเพลิง

ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในชุมชนเป็นฐาน และติดตั้งถังดับเพลิง

 

   

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ นางสาวกมลรัตน์ สมเคราะห์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ เทศบาลนครรังสิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถังดับเพลิง ให้กับชุมชนหมู่บ้านวราธร

   
ด้วยฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต จัดการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในชุมชนเป็นฐาน และติดตั้งถังดับเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้และมีความสามารถในการป้องกันเหตุอัคคีภัยในชุมชนของตนเอง มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย มีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความพร้อมสามารถจัดการกับอัคคีที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน