25/07/2024

กระบี่-จังหวัดกระบี่ส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแหให้แก่เกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่แก่เกษตรกร

กระบี่-จังหวัดกระบี่ส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแหให้แก่เกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่แก่เกษตรกร

 

 

19 เดือน มิถุนายน 2567
นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแห ณ ห้องประชุม Fin Conference โรงแรมอินฟินิตี้ อ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

 

โครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแห” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดัประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาค

   

จังหวัดกระบี่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด”เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง”ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การอบรมในครั้งนี้มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ และอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 100 ราย กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมการเพาะเห็ดร่างแห สาธิตฝึกปฏิบัติ การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าแปรรูปจากเห็ดร่างแหให้แก่เกษตรกรโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานภาคีที่ได้ติดตาม ศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการเพาะเห็ดร่างแห และส่งเสริมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้กับเกษตรกร…

 

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม