24/07/2024

พิษณุโลก ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือพ่อเมืองพิษณุโลก ยกระดับแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมชู “สองแคว” ขึ้นแท่นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์

พิษณุโลก ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือพ่อเมืองพิษณุโลก ยกระดับแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมชู “สองแคว” ขึ้นแท่นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 

วันนี้ (18 มิ.ย.67) นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วย ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เร่งเดินหน้าหารือเรื่องแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคทั้งระบบ เพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายที่ง่ายต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ พร้อมวางมาตรการเยียวยาผู้บริโภคแบบบูรณาการ อีกด้านติดตามงานพัฒนาเมืองพิษณุโลกทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อผลักดันสู่เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของยูเนสโกและมรดกโลก

 

นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการศึกษาเชิงระบบเกี่ยวกับสถานการณ์ มาตรการและขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นอยู่ ทั้งภาครัฐและ NGOs ในการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคแบบบูรณาการ พร้อมทั้งทำการรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคแบบบูรณาการ และเรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก มีการทำงานแบบเชิงรุก โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง และมีความชัดเจน จึงได้เลือกจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้นแบบในกรณีศึกษาเพื่อทำการรวบรวมทบทวน วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรวมถึงข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ต่อไป

 

โดยการประชุมวันนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งปัญหา ข้อจำกัดของการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด ความครอบคลุมของกฎหมายเพียงพอหรือไม่ ระบบฐานข้อมูล ความครบถ้วนของระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและติดตามผล รวมถึงระบบแจ้งเตือนภัย (Rapid Alert) เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทันสถานการณ์หรือไม่ เครือข่ายต่าง ๆ ในระดับจังหวัดที่ปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงกระบวนการเยียวยาผู้บริโภคในปัจจุบันใช้แนวทางใดบ้างในการดำเนินการและครอบคลุมปัญหาของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด และเนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่หลากหลาย และมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 

รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่สำคัญและมีชื่อเสียงจำนวนมาก มีศักยภาพที่จะส่งเสริมและพัฒนาไปสู่ระดับสากลได้ ปัจจุบันมีคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ในสาขาศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน (Crafts & Folk Arts) เนื่องจากมีวัดที่มีศิลปกรรมที่งดงาม มีโรงหล่อพระที่สร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์หลายแห่ง รวมถึงส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกให้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก (Intangible Cultural Heritage) เช่น ดนตรีมังคละ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมสถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) และเมืองแห่งการเรียนรู้ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) โดยเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนต่อไป
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ่อเมืองสองแคว
เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ #วัดใหญ่ ดนตรีมังคละ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม