13/07/2024

ลพบุรี ผวจ.ลพบุรีรับฟังปัญหาชาวตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ลพบุรี ผวจ.ลพบุรีรับฟังปัญหาชาวตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด กับส่วนราชการระดับท้องถิ่น ท้องที่ ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของชาวตำบลบางกะพี้ และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมี นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาในครั้งนี้ด้วย

     

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาเมื่อปี 2566 ที่จังหวัดได้ร่วมประชุมกับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในการหาแนวทางการแก้ไขในพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับถึงประเด็นปัญหาเร่งด่วนเพิ่มเติมในปี 2567 ในเรื่องถนนในพื้นที่ชุมชน และสะพานข้ามคลอง บริเวณวัดบางกะพี้ใหญ่ หมู่ที่ 1 ที่ชำรุดทรุดโทรมเสี่ยงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งปัญหาทั้งหมดถ้าได้รับการแก้ไขจะช่วยให้ประชาชนมีถนนใช้อย่างสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดลพบุรี ได้รับฟังปัญหาดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขและติดตามผลเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

   

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม