23/07/2024

ปีมหามงคลของคนทั้งชาติ “พัชรวาท” เร่งรัด 2 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ ถวายในหลวง ร.10

ปีมหามงคลของคนทั้งชาติ “พัชรวาท” เร่งรัด 2 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ ถวายในหลวง ร.10

 

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ ให้หน่วยงานต่างๆ หารือ และเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเฉพาะโครงการหลักซึ่งกระทรวง ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โครงการรัฐบาล 2 ใน 10 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกรมป่าไม้ 2. โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง

โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าทั้งสองโครงการ และความก้าวหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรชาติฯ อีกจำนวน 15 โครงการ อาทิ โครงการบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการสารคดีตามรอยเสด็จฯ ในผืนป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการประปารวมพลังร่วมใจรักษ์แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจลดก๊าซเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพรรณไม้ทรงปลูกเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของโครงการที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ และจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากที่สุด

 

“ผมขอเชิญชวนบุคคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทุกท่าน ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ โดยขอให้ร่วมกันกำหนดวันปลูกต้นไม้ โดยพร้อมเพรียงกันทุกหน่วยงานทั่วประเทศเพื่อเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ ที่เป็นหน่วยงานในการดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และให้รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในโครงการเฉลิมพระเกียรติให้ผมทราบด้วย”พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว

////////////////

ข่าวที่น่าติดตาม