23/07/2024

อยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ

อยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ

   

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ และร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น ร่วมกับนายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

   

เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ เพิ่มอ๊อกซิเจนในอากาศ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันที่เป็นปัญหาสำคัญอยู่ในขณะนี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม