23/07/2024

ลำปาง-กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ลำปาง-กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ สวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับความสุขสบายตลอดรัชสมัย

ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมประกอบพิธี ในการนี้ นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) ทำการแทน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนสักการะ (เครื่องทองน้อย) และกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยใจความตอนหนึ่งระบุว่า ในส่วนของกิจการพลังงานทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สงวนแหล่งถ่านลิกไนต์ ณ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง และที่อื่นๆ ในประเทศไว้ให้รัฐดำเนินกิจการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2470 ใจความว่า “ฉันเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะดำริรวบรวมบ่อถ่านศิลาในพระราชอาณาจักรไว้สำหรับรัฐบาลทำเอง เพราะจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปหาน้อยไม่ เพราะฉะนั้นต่อไปให้สงวนบ่อถ่านศิลาที่บ้านดอน ที่แขวงเมืองกระบี่ และที่แม่เมาะไว้สำหรับรัฐบาลตรวจทำ ถ้ามีผู้ใดมาขอประทานบัตรหรือสิทธิใดๆ ในเขตทั้งหลายที่กล่าวแล้วจงแจ้งให้ทราบว่า เป็นที่ๆ รัฐบาลสงวนไว้ใช้ราชการ”

จากนั้นเป็นต้นมา นับเป็นจุดเริ่มต้นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 97 ปีแล้ว ที่ได้สงวนแหล่งถ่านหินที่มีอยู่ในประเทศไว้ใช้ในราชการเท่านั้น และประเทศไทยได้นำถ่านหินลิกไนต์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ประดิษฐานในสวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ขณะเดียวกัน ยังได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเป็นประจำทุกปีในวันที่ 30 พฤษภาคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์นี้มีขนาด 2 เท่าของพระองค์จริง พระราชอิริยาบถอยู่ในท่าประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์ชุดลำลอง มีความสูง 2.55 เมตร กว้าง 1.5 เมตร หล่อด้วยสำริด ด้านหน้าหันไปทาง ทิศเหนือ ที่แท่นประดิษฐานมีแผ่นทองเหลืองจารึกพระราชหัตเลขาของพระองค์ที่ทรงให้สงวนแหล่งถ่านหิน ติดตั้งอยู่ ส่วนด้านหลังติดแผ่นทองเหลือคำจารึกเทิดพระเกียรติ

 

การก่อสร้างดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2535 ขออนุญาตผ่านกรมศิลปากร ไปยังคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาต กระทั่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อปี 2536 โดย กฟผ. ได้ว่าจ้างกรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

************************************** ************************************** **************************************