13/07/2024

นราธิวาส – ฝ่ายปกครองนราธิวาส จับกุมผู้ลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อม ยาแก้ไอ น้ำมัน และบุหรี่หนีภาษี ให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

นราธิวาส – ฝ่ายปกครองนราธิวาส จับกุมผู้ลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อม ยาแก้ไอ น้ำมัน และบุหรี่หนีภาษี ให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ นาคเป้า ปก.นธ. และนายอัจฉริยะ เพียรทอง หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส นำกำลัง อส. ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาสบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายต้มพืชกระท่อม ยาแก้ไอ น้ำมัน และบุหรี่หนีภาษี ตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1.บ้านเลขที่ ๑๒๑ ถ.ตากใบ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมี น.ส.ฮายามิง ตาบู อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๒/๒ ม.๓ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส แสดงตัวเป็นผู้เจ้าของร้าน พร้อมของกลางจำนวน ๑๑ รายการ

๑. บุหรี่ยี่ห้อ VOXX จำนวน ๓ คอตตอน ๑ ซอง
๒. บุหรี่ยี่ห้อ GAJAH BARU ORIGINAL จำนวน ๕ คอตตอน ๓ ซอง
๓. บุหรี่ยี่ห้อ GUDANG GARAM จำนวน ๑ คอตตอน ๒ ซอง
๔. บุหรี่ยี่ห้อ ASATON จำนวน ๓ คอตตอน ๖ ซอง
๕. บุหรี่ยี่ห้อ JOHN จำนวน ๑๓ คอตตอน ๑๐ ซอง
๖. บุหรี่ยี่ห้อ GAJAH BARU จำนวน ๓ คอตตอน
๗. บุหรี่ยี่ห้อ ASTRO จำนวน ๓ คอตตอน ๑ ซอง
๘. น้ำต้มพืชกระท่อม จำนวน ๙๑๙ ถุง
๙. ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม บรรจุในขวดน้ำอัดลมขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓ ขวดครึ่ง
๑๐. น้ำมันดีเซล บรรจุในแกลลอนขนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๕ แกลลอน
๑๑. น้ำมันเบนซิน บรรจุในแกลลอนขนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน

โดยของกลางลำดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ และ ๗ พบอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ภายในร้าน และภายในโกดังบริเวณด้านหลังร้าน ของกลางลำดับที่ ๘ พบอยู่ในถังพลาสติกหลังร้านและภายในโกดังบริเวณด้านหลังร้าน ของกลางลำดับที่ ๙ พบอยู่ในถังพลาสติกหลังร้าน และของกลางลำดับที่ ๑๐ และ ๑๑ พบอยู่บริเวณหลังบ้านหลังดังกล่าว
พฤติการณ์ : ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ว่ามีการลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอ ยาแก้ไอ น้ำมัน และบุหรี่หนีภาษีให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณใกล้ร้านอาหารริมน้ำ พบอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น เลขที่ ๑๒๑ ถ.ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี น.ส.ฮายา(นามสมมุติ)อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๒/๒ ม.๓ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้าน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวขอเข้าตรวจค้นจนพบโดยของกลางลำดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ และ ๗ อยู่บริเวณเคาน์เตอร์ภายในร้าน และเมื่อทำการสอบถามผู้ถูกจับกุมจนทราบว่ายังมีของกลางลำดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ และ ๘ อยู่ภายในโกดังที่ตั้งอยู่บริเวณหลังร้าน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งเดินไปยังโกดังหลังดังกล่าวจนพบของกลางตามที่ผู้ถูกจับกุมแจ้งไว้จริง และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจค้นในร้านต่อไปจนพบของกลางลำดับที่ ๘ พบอยู่ในถังพลาสติกหลังร้าน ของกลางลำดับที่ ๙ พบอยู่ในถังพลาสติกหลังร้าน และของกลางลำดับที่ ๑๐ และ ๑๑ พบอยู่บริเวณหลังบ้านหลังดังกล่าว จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า

๑. มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีตามมาตรา ๒๐๔ แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐
๒.มียาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ซึ่งเป็นยาอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๑๒ , มาตรา ๑๐๑
๓.ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (น้ำต้มพืชกระท่อม) โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา๑๗ วรรคหนึ่ง, ๕๘(๔), ๙๑, ๑๐๖ และ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖(๘), ๕๐ และ
๔.จำหน่ายอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (น้ำต้มใบกระท่อม) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๐) พ.ศ.๒๕๖๔ ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศลำดับที่ ๕๒ (กระท่อม) อันเป็นความผิดตามมาตรา ๖(๘), ๕๐ แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
๒. บ้านเลขที่ ๓๕/๓๐ ถ.แสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ซึ่งมี นายรุสลัม วาด๊ะ อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๕ ม.๑ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส แสดงตัวเป็นผู้เจ้าของร้าน พร้อมของกลางจำนวน ๖ รายการ

 

๑. บุหรี่ยี่ห้อ GAJAH BARU ORIGINAL จำนวน ๕ คอตตอน
๒. บุหรี่ยี่ห้อ GUDANG GARAM จำนวน ๑ คอตตอน
๓. บุหรี่ยี่ห้อ ASATON จำนวน ๒ คอตตอน
๔. บุหรี่ยี่ห้อ JOHN จำนวน ๒ คอตตอน ๔ ซอง
๕. น้ำต้มพืชกระท่อม จำนวน ๔๐๓ ถุง
๖. ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม บรรจุในขวดน้ำอัดลมขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒ ขวด
โดยของกลางลำดับที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ พบอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ภายในร้าน และของกลางลำดับที่ ๕ และ ๖ พบอยู่ในถังพลาสติกหลังร้าน
สถานที่จับกุม : บ้านเลขที่ ๓๕/๓๐ ถ.แสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พฤติการณ์ : ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ว่ามีการลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอ ยาแก้ไอ และบุหรี่หนีภาษีให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณใกล้ รร.เทศบาล ๔ พบบ้านเลขที่ ๓๕/๓๐ ถ.แสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี นายรุสลัม (นามสมมุติ)อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๕ ม.๑ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้าน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวขอเข้าตรวจค้นจนพบโดยของกลางลำดับที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ อยู่บริเวณเคาน์เตอร์ภายในร้าน ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ตรวจค้นในร้านต่อไปจนพบของกลางลำดับที่ ๕ และ ๖ พบอยู่ในถังพลาสติกหลังร้าน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า

 

๑. มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีตามมาตรา ๒๐๔ แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐
๒.มียาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ซึ่งเป็นยาอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๑๒ , มาตรา ๑๐๑
๓.ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (น้ำต้มพืชกระท่อม) โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา๑๗ วรรคหนึ่ง, ๕๘(๔), ๙๑, ๑๐๖ และ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖(๘), ๕๐ และ
๔.จำหน่ายอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (น้ำต้มใบกระท่อม) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๐) พ.ศ.๒๕๖๔ ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศลำดับที่ ๕๒ (กระท่อม) อันเป็นความผิดตามมาตรา ๖(๘), ๕๐ แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
โดยผู้ถูกจับกุมทั้ง ๒ ราย ทราบข้อกล่าวหาดี และให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมผู้ถูกจับกุม และของกลาง พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังกองร้อย บก.บร.จ.นธ เพื่อทำบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พนง.สอบสวน สภ.เมืองนราธิวาส ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม