22/07/2024

ปราจีนบุรี  – โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กสร้างศิลป์

ปราจีนบุรี  – โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กสร้างศิลป์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567  ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์เป็นประธานเปิดโครงการเด็กสร้างศิลป ร่วมกับ  นส.จิรฐา คงทน ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี ผอศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จังหวัดปราจีนบุรีและผอศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานภาครัฐนักสังคมสงเคราะห์บ้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวจิตติมนต์ เหล่าวานิช ครูสอนศิลปะ กล่าว่า  ในตัวแทนคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กสร้างศิลป์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-leaming Space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี แห่งนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านเป็นเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมโครงการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กสร้างศิลป์ จึงใคร่กล่าวรายงานความเป็นมาและ  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กสร้างศิลป์โดยความร่วมมือระหว่าง ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางศิลปะ ที่เริ่มต้นจากการวาดรูปทรงอย่างง่าย การลากเส้น ระบายสี รวมถึงการปั้นให้กับเด็ก ๆ ออทิสติกและเด็กทั่วไปที่สนใจ ยืดกรอบแนวคิดเกิดแรงบันดาลใจ ในการต่อยอดสร้างงานศิลปะที่มีมูลค่าประยุกต์ไปสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดำเนิน กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสโดยใช้กลยุทธ์ “รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” มีการวางแผนให้สอดคล้องกับบริบทและความ ต้องการของคนพิการ มีการประสานทำงานร่วมกันกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จัดการศึกษา ต่อเนื่อง ประกอบด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะดำรงชีวิตอิสระ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างแท้จริงซึ่งการจัดโครงการ ๆ กล่าวนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี  

เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดปราจีนบุรี ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กสร้างศิลป์ มีการจัดนิทรรศการ(เพิ่มเติม) อีก จำนวน 4 รายการ 1. หลักสูตรการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรการทำขนมอบสร้างรายได้ 4. หลักสูตรน้ำชงแบบไทยเมนูสร้างอาชีพ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เปิดเผยว่า ตามที่ นางสาวจิตติมนต์ เหล่าวานิช ครูสอนศิลปะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กสร้างศิลป์ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางศิลปะ ที่เริ่มต้นจากการวาดรูปทรงอย่างง่าย การลากเส้น ระบายสี รวมถึงการปั้น ให้กับเด็ก ๆ ออทิสติกและเด็กทั่วไปที่สนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดสร้างงานศิลปะที่มีมูลค่าประยุกต์ไปสู่การ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดำเนิน กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยใช้กลยุทธ์ “รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ด้วยการทำงานเชิงรุกค้นหาคนพิการถึงชานเรือน ดำเนินการปักหมุดโดยใช้โปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER (Collection Data Assessment Planning Evaluation Report) เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายคนพิการและนำเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IP) การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น

โดยจัดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนา สังคมชุมชน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยี โดยวางแผนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของคนพิการ ซึ่งได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จัดการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะดำรงชีวิตอิสระ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างแท้จริง ขอขอบคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จังหวัดปราจีนบุรี ชมรุมออทิสติกจังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรีหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กสร้างศิลป์ขอให้โครงการ ๆ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

ข่าวที่น่าติดตาม