21/07/2024

เชียงใหม่-โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2

เชียงใหม่-โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 โดยมี ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความจำเป็นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ (New Generation) ที่สืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่ต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ปัจจัยการดำเนินธุรกิจมากขึ้น จึงได้จัดทำหลักสูตร เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce ) “YEC” ซึ่งได้รับความสนใจและมีสมาชิกเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 500 กิจการในปัจจุบัน


เพื่อการพัฒนาของธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีการดำเนินการทางธุรกิจที่ต้องปรับตัวอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาตัวเองในยุคที่กล่าวว่าเป็น New Normal นี้เอง ทำให้เราต้องมีความรู้รอบด้าน รวมถึงมีเครือข่ายทางธุรกิจ ที่แข็งแรง เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน โดยหลักสูตรเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ YEC จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึง 19 กรกฎาคม 2567 เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือก

โดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในพิธีเปิดว่า การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ในอนาคต มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่เข้ามาสืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง จำเป็นต้องมีทักษะในการพัฒนาความรู้  เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ  และสามารถแก้ไขและผลักดันให้ธุรกิจเติบโตขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นบทบาทหนึ่งของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัด ให้เป็นกำลังสำคัญต่อไปในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

คุณพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ ดังนี้  โครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2024 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 12 YECX2 :“Smart Generation” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ (New Generation) ที่สืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุม การเตรียมความพร้อมต่อการก้าวไปสู่ความเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีการสร้างเครือข่าย และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) หรือ YEC ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก และในปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้ารับการอบรมแล้วไม่น้อยกว่า 500 กิจการ


ในปัจจุบันนี้โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปฏิกิริยาเร่งให้การปรับตัวเร็วขึ้นมาก และยุคที่มีเครือข่าย คู่ค้า ที่ปรึกษา เป็นความสำคัญอันดับต้นๆให้การเติบโตแบบก้าวกระโดดไปด้วยกัน เทคโนโลยีในทุกๆด้าน ล้วนต้องแบ่งปันองค์ความรู้ได้อย่างทันสมัย ทันท่วงที ผลการศึกษาคุณลักษณะสำคัญจาก Entrepreneurship In A Box ที่ทำให้นักธุรกิจส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จดังนี้ การมีความพร้อมที่จะลงมือทำ มีความรู้ด้านการลงทุน มีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ มีไหวพริบอดทน มีความเพียรพยายาม ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีแนวคิดการพัฒนาทักษะต่างๆ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัวให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เพื่อเป็นพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเชื่อมโยง ทั้งในจังหวัด และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 Young Entrepreneur Chiang Mai Chamber of Commerce 2024 (YECX2) ตลอด 10 สัปดาห์ ทางผู้ร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากวิทยากรมากความสามารถ อาทิ คุณพันธจักร ว่องปรีชา CEO & Founder The Diplomat Network I Diplomacy, Protocol & International Etiquette Expert  คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มาบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ “วิธีบริหารที่ทำให้ S&P เป็นร้านของทุกคนในครอบครัว” คุณยุทธนา  บุญอ้อม หรือ ป๋าเต็ด ผู้บริหารบริษัท GMM SHOW จัดงานแสดงดนตรี ในหัวข้อ GMM Show “การทำงานแบบฉีกกฎ” คุณสรกล อดุลยานนท์: หนุ่มเมืองจันท์ เคล็ดธุรกิจฉบับ “ขอด ‘เกร็ด’ มังกร” และ ถอดบทเรียนแนวคิด “CK” โดย CK Cheong Fastwork CEO เป็นต้น พร้อมการศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน ณ Alibaba Headquarter และ CP Shanghai พร้อมร่วม ดินเนอร์สุด Exclusive ร่วมกับ Thai China Chamber of Commerce และกิจกรรมอื่นๆ อีกมายมาก

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม