ผู้ว่าฯสตูล นำคณะ ถวายราชสักการะแด่ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ปี 67

ผู้ว่าฯสตูล นำคณะ ถวายราชสักการะแด่ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ปี 67

 


ที่ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานนำคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมูเหล่าประกอบพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวางพานพุ่มถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เสร็จแล้วยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และได้ถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐาน การช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทย วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีจึงเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยได้น้อมนำมาเป็นแรงดลใจให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ
มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพในการผลิตสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม