ปทุมธานี เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ปทุมธานี เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี กว่า 200 คน เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ร่วมกันอัญเชิญจากประเทศอินเดีย ตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ จากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนได้สักการบูชา ณ มณฑปในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมายังประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในรอบ ๒,๕๖๗ ปี ที่พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาววกทั้งสององค์เสด็จมาพร้อมกัน โดยบรรจุอยู่ในผอบทรงเจดีย์ลวดลายแบบไทยประเพณีสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร พร้อมประดิษฐาน ณ มณฑปสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ซึ่งออกแบบโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. และหลังจากนี้ จะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน ๓ จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ได้แก่ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม