ผืนป่าสาละวิน เป็นผืนป่าทางภาคเหนือติดชายแดน ไทย-เมียนมา เป็นผืนป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัยาพรป่าไม้ และสัตว์ป่าหายากหลายชนิด

กองกำลังนเรศวร ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ายิ่งนี้ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่ากองกำลังนเรศวร เพื่อรองรับภารกิจในการอำนวยการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 12 อำเภอชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก

โดยมีการตรวจสภาพความพร้อมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ กว่า 24 ชุดปฏิบัติการ ในการสนับสนุนการป้องกันเหตุไฟป่าในพื้นที่แนวชายแดน ให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนการสนับสนุนศูนย์อำนวยการเหตุการณ์จากไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในทุกอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ

กองกำลังนเรศวร/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 รับผิดชอบอำเภอชายแดน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 อำเภอ และ จังหวัดตาก จำนวน 5 อำเภอ

ปัจจุบัน กองกำลังนเรศวร/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อำเภอละ 2 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของแต่ละอำเภอ เพราะทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์รักษาให้เป็นมรดกให้ชนรุ่นหลังต่อไป

 

ข่าวที่น่าติดตาม