เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ อบรม ไกด์อาสาต้อนรับนักท่องเที่ยวเยือนศรีเทพ มรดกโลก

นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบูรณ์ เขต 6 เดินทางพบเยี่ยมเยือนผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศส์อาสามรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพ ที่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ โดยมีนายวีรวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ เจ้าหน้าที่ อบจ.เพชรบูรณ์ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา เมืองศรีเทพ มรดกโลกขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 และ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ และบริเวณเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เขาคลังนอก เขาถมอรัตน์ เมืองศรีเทพมรดกโลก เพื่อสร้างมัคคุเทศก์อาสาในการแนะนำข้อมูลประวัติความเป็นมาของเมืองศรีเทพ มรดกโลกให้กับนักท่องเที่ยวให้ทันช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการร่วมในโครงการ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเทศบาลตำบลพุเตย

โครงการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน พนักงานเอกชน และผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการ กำหนดไว้ จำนวน 120 คน แต่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Google form จำนวน 154 คน โดยคาดหวังว่า โครงการมัคคุเทศก์อาสานี้ จะช่วยทางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในการต้อนรับนักท่องเที่ยว คอยให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลประวัติความเป็นมาเขาคลังนอก และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ การเดินทาง สินค้าของฝากของที่ระลึก และที่พัก ได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตในนามของ “ไกด์อาสา” โดยไม่หวังผลตอบแทน

ในการฝึกอบรมตลอดทั้ง 4 วันได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางสาวรนัชญา เทียนดี จากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ บรรยายเรื่องการเล่าประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพสู่มรดกโลก และ เทคนิคการเล่า…เขาคลังนอก. อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บรรยายเรื่อง บทบาทการพัฒนานักสื่อสารการท่องเที่ยว. นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายเรื่อง นักสื่อความหมายท้องถิ่น. ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก นายเสงี่ยม เอกโชติ อดีตนายกสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทยบรรยายเรื่อง ทักษะเทคนิคของการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี ฝึกทดลองนำชมเขาคลังนอก

 

นายวีระ บำรุงศรี อดีตนายกสมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เจ้าของธุรกิจสะแกกรัง ริเวอร์ครูช และ Pan HouseTravel บรรยายเรื่อง ทักษะและเทคนิคการนำทัวร์และฝึกทดลองนำชมเขาคลังนอก นายอภิชาญ สิงหเสนี บรรยายเรื่อง ฝึกทดลองนำชมเขาคลังนอก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี บรรยายเรื่อง เทคนิคการดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพุเตย บรรยายเรื่อง การฝึกช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้วไกด์อาสาที่ผ่านการอบรมจะลงพื้นที่ในการแนะนำข้อมูลกับการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาช่วงเทศกาลปีใหม่

ด้านนางสาวเจริญ ขำสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณ อบจ.เพชรบูรณ์ที่ได้จัดการอบรมขึ้นมาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เดิมที่ตนเองเคยรับราชการในพื้นที่อำเภอศรีเทพแล้วย้ายกลับไปภูมิลำเนา แม้จะเคยอยู่กว่า 10 ปี แต่รู้สึกว่าการได้เรียนรู้เมืองโบราณศรีเทพได้รับรู้แบบผิวเผิน เหมือนกับว่าตัวเองเข้าใจยังไม่ถ่องแท้ เมื่อได้รับทราบข่าวสารการอบรมจึงตัดสินเข้ามาร่วมอบรม ซึ่งทำให้ได้มารู้จักเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพได้ชัดเจนมากขึ้นและมองเห็นถึงคุณค่าของเมืองศรีเทพที่


เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันยังปรากฎร่องรอยหลักฐาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญควรที่คนในชุมชนหรือในท้องถิ่นรวมถึงคนไทยจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ รักษาและส่งเสริมให้ชาวโลกได้ประจักษ์เห็นในความยิ่งใหญ่นี้ให้มากขึ้น และอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับความงดงามที่ทรงคุณค่าของมรดกโลกนี้ร่วมกัน โดยทางไกด์อาสาที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะร่วมนำเสนอถ่ายทอดข้อมูลความรู้เหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบและร่วมชื่นชมด้วยกัน

มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม