สระบุรี-ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย

วันนี้(28 พ.ย.66) นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานตามมาตรการควบคุมป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ตามที่ จังหวัดสระบุรี มีการรายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 พบการรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มียุงลายเป็นพาหะ 6 โรคได้แก่โรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยจำนวน 33 ราย คิดเป็นอัตราป่วย5.17 ต่อแสนประชากร พบเป็นทารกติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 9 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 24 ราย กระจายในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี โรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสม จำนวน1,228ราย คิดเป็นอัตราป่วย 192.30 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

อัตราป่วยตายร้อยละ 0.08 กระจายไปในทุกพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การดำเนินงานตามมาตรการควบคุมป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย นั้น จังหวัดสระบุรี จึงเชิญนายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานตามมาตรการควบคุมป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในจังหวัดสระบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ในมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดสระบุรี มาตรการสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในพื้นที่จังหวัดสระบุรีตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายการดำเนินงานลดอัตราปวย และดัชนีลูกน้ำยุงลายให้เป็นศูนย์ภายในเดือนธันวาคม 2566

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดารายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม