สุโขทัย-นายกมนูเปิดงานสักการะสองพ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทย

สุโขทัย-นายกมนูเปิดงานสักการะสองพ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ประธานในพิธีเปิดงานฯพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จำนวน 10ราย นายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง นายสุริยา ด้วงมา อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดสุโขทัย บรรณาธิการบ้านช้างโพสต์ นายสัญญา พานิชยเวช นักเขียนนามปากกา “นกกวี” และเป็นเจ้าของ “โรงนาบ้านไร่สวรรคโลก” นายธงชัย คงสนิท วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุโขทัย นายอเนก พุ่มหมั่น วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุโขทัย นางบำรุง ไขแจ้ง หัวหน้าวงรำวงย้อนยุคเมืองบางขลัง

นางอัมพร โคตะสาร หัวหน้ากลุ่มหัตกรรมเทพพนม อ.ทุ่งเสลี่ยม นางศศิธร อุตสาหกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสวรรคโลก ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกองทุน สปสช.เมืองบางขลัง นางจุฑามาศ น้อยยม ครูชำนาญการพิเศษ รร.สวรรค์อนันต์วิทยา และนางสาวณฐิยา กลิ่นโกศล นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดงานให้แก่ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จำนวน 375,000 บาท เพื่อส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ จ.สุโขทัย โดยมี นายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง รับมอบ มีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก กล่างรายงานการจัดงาน

โดยมีนายประเสริฐ ปัญญานุกูล รองประธานสภา อบจ.สุโขทัย นางกัลยกร จั่นแก้ว เลขานุการ อบจ. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายวิทยา เกษรพรหม ปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง นายก อปท. วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.สุโขทัย ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สองพ่อขุน ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดงาน มีการแสดงรำวงเมืองบางขลัง และการแสดง แสง-เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ การออกบูธจำหน่ายสินค้า นิทรรศการ ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชม

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

ข่าวที่น่าติดตาม