พิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เตรียมจัดงาน “7 รอบ 7 มหัศจรรย์ประวัติศาสตร์และการแพทย์วิวัฒน์ 84 ปี โรงพยาบาลพุทธชินราช

พิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เตรียมจัดงาน “7 รอบ 7 มหัศจรรย์ประวัติศาสตร์และการแพทย์วิวัฒน์ 84 ปี โรงพยาบาลพุทธชินราช

 

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เตรียมจัดงานครบรอบ 84 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เพื่อตอบแทนชาวจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2567 ภายใต้ชื่องาน “7 รอบ 7 มหัศจรรย์ประวัติศาสตร์และการแพทย์วิวัฒน์ 84 ปี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยคนพิษณุโลกเพื่อคนพิษณุโลก”
นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับสังคมเมืองพิษณุโลกมานานกว่าแปดทศวรรษ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา คือ “สระแก้ว” และติดเส้นทางรถไฟที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งนำพาความเจริญมาสู่เมืองพิษณุโลกและโรงพยาบาลด้วย เมื่อครั้งมิชชันนารีนำโดยนายแพทย์ทอยและคณะมาถึงพิษณุโลกเมื่อปี 2441 ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้นครั้งแรกบริเวณริมน้ำน่านฝั่งตะวันตก โดยวางรากฐานการแพทย์แผนตะวันตกให้กับชาวเมืองได้รู้จัก จนได้รับการยอมรับนับถือถึงฝีมือการรักษา โดยเฉพาะนายแพทย์เชลแมนผู้เป็นที่รักของชาวเมือง ครั้นเมื่อท่านจากไปด้วยโรคระบาด ชาวเมืองจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อโรงพยาบาลของคณะมิชชันนารีแห่งนั้นว่า “โรงพยาบาลเชลแมน”


การแพทย์เพื่อชาวพิษณุโลกได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลเชลแมนมาสู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ด้วยปูชนียาจารย์การแพทย์และพยาบาล คือ นายแพทย์เบนทูล และนางผกา บุญอิต สองสามีภรรยาที่สละชีวิตส่วนตนอันสะดวกสบายจากเมืองหลวง เดินทางมายังเมืองพิษณุโลกเพื่ออุทิศตนเพื่อชาวพิษณุโลกมานานกว่า 30 ปี เป็นผู้บุกเบิกให้กับโรงพยาบาลฯ แห่งนี้ และให้กำเนิดโรงเรียนพยาบาลและการผดุงครรภ์อีกด้วย
ทั้งนี้ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ถือเอาวันทำสัญญาก่อสร้าง คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2483 เป็นวันกำเนิดซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ อีกทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาคจากชาวบ้านทุกชนชั้น โดยทุกคนต่างสละทรัพย์ตั้งจิตถวายกุศลแด่หลวงพ่อพุทธชินราช โรงพยาบาลแห่งนี้จึงมีนามว่า “โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก”


ในโอกาสที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จะมีอายุครบ 84 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จึงถือโอกาสในวาระแห่งการถือกำเนิดโรงพยาบาลฯ ครบ 7 รอบนี้ ตอบแทนชาวพิษณุโลก ด้วยการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2567 ในชื่องาน “7 รอบ 7 มหัศจรรย์ประวัติศาสตร์และการแพทย์วิวัฒน์ 84 ปี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยคนพิษณุโลกเพื่อคนพิษณุโลก” ซึ่งประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้
The Miracle of Health มหัศจรรย์การแพทย์ ตลอดปี 2566 – 2567 โดยการเปิดศูนย์ผู้สูงอายุ ณ ตึก 7 ชั้น ณ ศูนย์การแพทย์ชินราชา
The Miracle of Running มหัศจรรย์แห่งการวิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 โดยการจัดงานวิ่งเส้นทางโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ไปตามถนนกลางเมือง ถึงพระราชวังจันทน์ และกลับมาที่โรงพยาบาลฯ ระยะทาง 10 กิโลเมตร


The Miracle of Helping Hand มหัศจรรย์สองมือที่เกื้อกูล ตลอดปี 2566 – 2567 โดยการจัดกิจกรรม จำนวน 84 กิจกรรมจากทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลฯ อาทิ การตรวจสุขภาพ ตรวจรักษา การให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยและประชาชน
The Miracle of 3P Safety มหัศจรรย์แห่งความปลอดภัยไตรภาคี ตลอดปี 2567 โดยการสร้างความร่วมมือและทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วย โดยเพิ่มมุมมองที่ผู้ให้บริการและประชาชน
The Miracle of Medical Life มหัศจรรย์สหการแพทย์แห่งชีวิต ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2567 โดยจัดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลประจำปี พร้อมเสวนาเชิงประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และการจัดทำหนังสือและของที่ระลึกหนึ่งเดียวในโลก


The Miracle of Sra-Keaw มหัศจรรย์แห่งสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2567 โดยการรื้อฟื้นประเพณีงานประจำปีโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เช่น การจัดกระบวนแก่เทียนงานประจำปีจากวันพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมาสู่โรงพยาบาล จัดงานรื่นเริงประจำปีเป็นเวลาสองคืนในแบบฉบับแพทย์พยาบาลรอบผืนน้ำสระแก้วร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
The Miracle of Bud-Hosp Herritage มรดกประวัติศาสตร์ในบ้านมหัศจรรย์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2567 โดยการเปิดบ้านนำชมแห่งประวัติศาสตร์เรื่องเล่าในโรงพยาบาลในรูปแบบ Tour by Train หรือ Working tour เปิดชมเรือนเชลแมน แหล่งอนุสรณ์รำลึกโรงพยาบาลเชลแมน และเปิดตัวโครงการอนุรักษ์อาคารพิษณุไมตรี และปฏิสังขรณ์เรือนเชลแมน


“และในวันนี้ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม 2P Safety Week สัปดาห์แห่งความปลอดภัย ขึ้น ซึ่งเป็น 1 ใน 7 กิจกรรมครบรอบ 84 ปี โรงพยาบาลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือและทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วย โดยการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลฯ เน้นถึงความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้ป่วยไม่ผิดคน ด้วยปฏิบัติตามหลัก Look Ask Check ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และลานอเนกประสงค์ Health Plaza ในวันนี้จึงเป็นโอกาสและจุดเริ่มต้นอันดีที่จะขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม“7 รอบ 7 มหัศจรรย์ประวัติศาสตร์และการแพทย์วิวัฒน์ 84 ปี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยคนพิษณุโลกเพื่อคนพิษณุโลก” ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้และตลอดจนปี 2567 ซึ่งท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมได้ทาง Facebook page ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม