เชียงใหม่-โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี “Rise & Shine 145 ปี สายนทีแห่งศรัทธา ดาราวิทยาลัย”

เชียงใหม่-โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี “Rise & Shine 145 ปี สายนทีแห่งศรัทธา ดาราวิทยาลัย”

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี “Rise & Shine 145 ปี สายนทีแห่งศรัทธา ดาราวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางจินดา กำลังประสิทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อาจารย์ธนวิชญ์ จันทร์ผา ผู้ช่วยผู้จัดการ ประธานจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามวงกลม โรงเรียนดาราวิทยาลัย

นางจินดา กำลังประสิทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี “Rise & Shine 145 ปี สายนทีแห่งศรัทธา ดาราวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะที่จำเป็น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านกระบวนการคิด และเรียนรู้อย่างมีความสุข

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 145 ปี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมอย่างน่าภาคภูมิใจ ดิฉันขอชื่นชมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างแท้จริง

อาจารย์ธนวิชญ์ จันทร์ผา ประธานการจัดงานฯ กล่าวว่า งานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี “Rise & Shine 145 ปี สายนทีแห่งศรัทธา ดาราวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและกิจกรรมของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกทักษะ การแสดงออก การนำเสนอผลงาน ผ่านกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะที่จำเป็น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานจากภายนอกได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมที่จัด ดังต่อไปนี้ จัดนิทรรศการ “145 ปี ดาราวิทยาลัย” จำนวน 9 ห้อง บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี และอาคารดารานุสรณ์ 118 ปี จัดนิทรรศการมีชีวิตในอาคารเรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ จำนวน 11 ห้อง นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 13 หน่วยงาน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการคิด ทักษะการทำงาน และการสร้างสรรค์ผลงาน จัดการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งภาคสนามและในหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลีย์ การจำหน่ายอาหารรูปแบบกาดหมั้ว กิจกรรมเกม ดนตรี เครื่องเล่นสวนสนุกกลางแจ้ง และการจำหน่ายหนังสือคุณภาพดีจากร้านหนังสือ

พัฒนชัย/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม