KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ประเทศมาเลเซีย ความร่วมมือนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ และครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัย บริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในพัฒนาความร่วมมือ

ซึ่งมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆร่วมกันตามกรอบของความร่วมมือและยังได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผู้บริหารของ Graduate School of Business (GSB), Universiti Sains Malaysia เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานสากล AACSB ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) และ Graduate School of Business (GSB), University of Science, Malaysia (USM) ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

โดยจะมีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆร่วมกันตามกรอบของความร่วมมือ สถาบันแห่งนี้เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AACSB เมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาในกระบวนการรับรองทั้งหมด 7 ปี จึงเป็นการถือโอกาสร่วมแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ด้วย

หลังเสร็จพิธีลงนามความร่วมมือ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสาร ได้เข้าเยี่ยม Graduate School of Business (GSB), Universiti Sains Malaysia

สำหรับ Universiti Sains Malaysia ตั้งอยู่ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของประเทศมาเลเซีย และ อันดับ 137 ของโลกโดย QS World University Rankings และ Graduate School of Business (GSB) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AACSB โดย GSB เป็นสถาบันทางด้านบริหารธุรกิจแห่งเดียวของ Universiti Sains Malaysia ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลนี้.

ข่าวที่น่าติดตาม