จันทบุรี-กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดโพธิ์ทองลงนาม MOU ผลิตปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามโครงการ “พอเพียง เคียงธรรม” เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร ไปถึงผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จันทบุรี-กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดโพธิ์ทองลงนาม MOU ผลิตปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามโครงการ “พอเพียง เคียงธรรม” เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร ไปถึงผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
https://youtu.be/PiEl3dlua5w
วันนี้ ( 25 ก.ย.66 ) ที่วัดโพธิ์ทอง ต.แสลง อ.เมือง จันทบุรี พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง พร้อมด้วย นางสาว วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ,นายพิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ,พลเอก ธนรัชฎ์ หิรัญบูรณะ,นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี,นายขวัญเมือง สุจินต์ ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี และ นายคงกระพัน ศิริวรรณ ตัวแทนบริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ภายใต้โครงการ “พอเพียง เคียงธรรม”
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี และเกษตรกรทั่วไปได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร เป็นการร่วมขับเคลื่อนตามการประกาศเจตนารมณ์ “16 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เป็นการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี” ร่วมกับทุกภาคีภาคส่วนโดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้ข้อ1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี จ้างผลิต ปุยอินทรีย์ชีวภาพที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร จำนวน 10,000 ตัน ในราคา ตันละ 3,000 บาท
โดยจะจำหน่ายให้กับ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรีและเกษตรกรทั่วไป โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญา 25 กันยายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่24 กันยายน พ.ศ.2567 ข้อ 2. บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด จะทำการผลิตปุยอินทรีย์ชีวภาพ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรโดยมีรายละเอียด ดังนี้  ปริมาณอินทรียวัตถุ ไม่ต่ำกว่า 20 % อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน 15 : 1 และ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจะช่วยพัฒนาความสมบูรณ์ของดินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร และผู้บริโภครวมทั้งลดต้นทุนการผลิตสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม