สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานสัมมนานำเสนอผลโครงการ “การประเมินผลและถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานสัมมนานำเสนอผลโครงการ การประเมินผลและถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

——————————

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนานำเสนอผลโครงการ “การประเมินผลและถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566” ในวันอังคารที่ 19กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา
ห้องประชุมพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแสวง บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และถอดบทเรียน
การจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ผลของการศึกษาจะได้นำมาพัฒนาให้การจัดการเลือกตั้งในอนาคตมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ทรัพยากร กระบวนการ
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการสัมมนานำเสนอผลโครงการ “การประเมินผลและถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนจากทีมวิจัย การระดมความคิดเห็น มุมมองจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง
โดย ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย การระดมความคิดเห็น มุมมอง
จากนักวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดมความคิดเห็น มุมมองจากสื่อมวลชน โดย คุณธนกร วงษ์ปัญญา บรรณาธิการข่าว The Standard

ข่าวที่น่าติดตาม