ฉะเชิงเทรา-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานมหกรรมกิจการอาหารปลอดภัยและของดีฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานมหกรรมกิจการอาหารปลอดภัยและของดีฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

วันนี้ 18 กันยายน 2566 ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมกิจการอาหารปลอดภัยและของดีฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายปัณณธร ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ เข้าร่วมพิธี

โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ กลับสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและต่อยอดการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด อาหารปลอดภัย โดยกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดจะเชิงเทรา (คสป.) จำนวน 11 กลุ่ม และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 13 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 24 กลุ่ม ได้ดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยความร่วมมือในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม มาเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยมีเป้าหมายในการ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” โดยดำเนินการใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผล เป็นรูปธรรมชัดเจน จึงได้กำหนดดำเนินการส่งเสริม การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ด้วยการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด ในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

โดยมหกรรมกิจการอาหาร ปลอดภัยและของดีฉะเชิงเทรา” ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงตลาดกับตลาดนัด OTOP ที่ดินสู่ชุมชน ที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันจันทร์ ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 14.00 น. ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

ข่าวที่น่าติดตาม