ลำพูน – กนอ. จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมาย การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่างนิคมฯ กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม

ลำพูน – กนอ. จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมาย การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่างนิคมฯ กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 เวลา 10:00 น. ถึง 12:30 น. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 5 ผู้พัฒนานิคม อุตสาหกรรม และชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)” ดูแลความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งปัญหาจราจร ยาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมฯ และกล่าวต้อนรับโดย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ(บริหาร)รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ(พัฒนาที่ยั่งยืน) กนอ. ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บุณยวัต เกิดกล่ำ ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน, พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.อ.วีรชาติ ระตะเจริญ ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน รวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

นายวีริศ อัมระบาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ให้ ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในโรงงานและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั้งใน ส่วนของกระบวนการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กระบวนการด้านการบริหารจัดการ นิคมอุตสาหกรรมรวมถึงกระบวนการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งต่อผู้ประกอบการและ ประชาชน โดยเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 กนอ. ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 หน่วยงานราชการ ในพื้นที่

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders)” เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม เช่น ปัญหา จราจร ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกัน รวมถึงการให้บริการแก่ ผู้ประกอบการอย่างครบวงจรด้วย

“เราตั้งเป้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุ เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน ของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน พร้อมๆ กับการให้บริการสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ด้วย” นายวีริศฯ กล่าว

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ กนอ.(สายงานบริหาร) กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ให้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะรับฟัง ปัญหาอุปสรรคจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน ใน 3 เรื่องหลัก คือ ปัญหาการจราจร ยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย กนอ. จะร่วม ประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

และผู้ประกอบการ เป็นประจำทุกเดือน ตามนโยบายเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่าง ตำรวจกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆ นอกสถานที่ (Mobile Service) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศต่อไป

พล.ต.ท.ปิยะฯ ได้กล่าวขอบคุณ ทางการนิคมฯ(กนอ.)และการนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูนว่า เป็นความร่วมมือระหว่างการนิคมฯกับตำรวจภูธรภาค 5 และทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ได้ฝากความห่วงใยมายังสมาชิกทุกท่านอยากให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของ ตลอดจนพนักงาน รวมถึง Stakeholder ต่างๆ ชุมชนหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาประชุมร่วมกันในรอบ 1 ปี และ ปีที่ผ่านมาว่า ทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือกันอย่างไรในการป้องกันอาชญากรรม ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันความสูญเสีย รวมทั้งการลดอุบัติภัย การสูญเสียจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัญจรไปมา หรืออุบัติเหตุในการทำงานรวมถึงแนะนำ ตักเตือนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือ Social Online ต่างๆ เพื่อให้ทางสมาชิกของนิคมฯที่มีจำนวนหลายหมื่นคนนำข้อมูลข้อคิดเตือนใจไปกระจายต่อในครอบครัว คนรู้จัก สร้างความเข้มแข็ง ภูมิคุ้มกัน ความรู้ ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอีกด้วย..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม