ปทุมธานี คนลาดหลุมแก้วไม่ทิ้งกัน นายอำเภอเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบถุงยังชีพ

ปทุมธานี คนลาดหลุมแก้วไม่ทิ้งกัน นายอำเภอเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย พระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงห่วงใย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่คนพิการ คนยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชน บ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีปลัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และภาคีเครือข่ายของอำเภอลาดหลุมแก้วร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายอำเภอลาดหลุมแก้วได้ให้ความสำคัญในการออกตรวจเยี่ยมประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ หรือการดำรงชีพต่าง ๆ ในการลงพื้นที่ทุกครั้งจะมอบถุงห่วงใยให้กับครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ประชาชนมีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดค่าครองชีพ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งนายอำเภอลาดหลุมแก้วได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน โดยนายอำเภอได้หมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก และความเป็นอยู่ของประชาชน

ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นการดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะ คนพิการ คนยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงญาติพี่น้องของบุคคลดังกล่าว ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไป อย่างมีความหวัง โดยพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงประสานกับทุกภาคส่วนในการสำรวจและให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้ครบทุกคนและครอบคลุมทุกพื้นที่ของอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ ทางอำเภอลาดหลุมแก้วได้จัดเตรียม “ถุงห่วงใย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ภายในถุงห่วงใยประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนพิการ คนยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร ซึ่งท่านได้ร่วมลงพื้นที่ เพื่อมอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ และร่วมมอบ ถุงยังชีพให้แก่คนพิการ คนยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่วัดกับอำเภอร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม