ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมเยียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามแผนพัฒนาโรงเรียน และรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานภายในโรงเรียน โดยมีนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง นายวรเชษฐ ชมพลมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะเยี่ยมชมบูธผลงานทางวิชาการ และผลผลิตของนักเรียน พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยนักเรียนที่มานำเสนอผลงานของโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา ที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ เข้าศึกษาต่อ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปัจจุบันได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน และเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 535 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 90คน โดยมีนายประเวศ ทั่งจันทร์แดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม