ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

​​ด้วย จังหวัดนครพนมได้ระกาศ เรื่องตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยได้แยกหมู่บ้าน บ้านกล้วยหมู่ที่ 7 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม จัดตั้งหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่สระพังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เขตเลือกตั้งที่ 7 มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่ที่ 12 ที่แยกออกไป ด้วยเหตุนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ด้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 27 สิงหาคม 2566

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดย คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายเสด็จ ลุนละคะ

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไมเป็นการตัดหน้าทีและอำนาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

ข่าวที่น่าติดตาม