เชียงใหม่- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ 2567

เชียงใหม่- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบพิเศษ )ส่งหลักฐานการสมัครครบก่อนมีสิทธิ์ก่อน ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2566 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือกทุกประเภทวิชา ระดับ ปวช. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566 ทั้งระบบปกติ และระบบ Mini English Program

ระดับ ปวส. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวช./ ม.6 หรือเทียบเท่าและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566 ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program

ระดับ ปวช. และระดับชั้น ปวส. เปิดรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.3 ม6. ปวช. หรือเทียบเท่า มีให้เลือกเรียนมากถึง 4 ประเภทวิชา 13 สาขาวิชาทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคีระบบ Mini English Program ระบบ Mini Chinese Program ระบบออนไลน์ และระบบสมทบ ดังนี้

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เช่น สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการจัดการ
2. ประเภทวิชาศิลปกรรม เช่น สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ และสาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม
3. ประเภทวิชาคหกรรม เช่น สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม เช่น สาขาการโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

วิภาดา/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม