จัดใหญ่ เสวนาพาน้องกลับมาเรียน ประถมสงขลา 2 แก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบให้ “เป็นศูนย์”

จัดใหญ่ เสวนาพาน้องกลับมาเรียน ประถมสงขลา 2 แก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบให้ “เป็นศูนย์”


วันนี้ 25 สิงหาคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธาน จัดสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ที่จัดขึ้นที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกล่าวถึงการให้ความสำคัญร่วมการขับเคลื่อนที่ สพป.สงขลา เขต 2 ให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วน “พาน้องกลับมาเรียน” เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบ โดยเป็นการคืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการทุกภาคีเครือข่ายร่วมกันแก้ปัญหาเชิงรุกที่นักเรียนหลุดออกจากระบบเป็นคืนโอกาสสร้างอนาคตให้เด็ก

ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งดำเนินการเป็นศูนย์ ซึ่งทุกคนได้เรียน โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้เป็นจังหวัดนำร่อง ใน 13 จังหวัดนำร่อง และเป็นรุ่นที่ 1 ในทั้งหมด 7 รุ่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และมีคุณภาพ

ขณะเดียวกันหน่วยงานการศึกษาได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ และมูลนิธิอาสาสร้างสุขจังหวัดสงขลา เป็นการมัดรวมภาคีเครือข่ายช่วยกับขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว


สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระบบ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหน่วยงานหลัก มีความตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทั่วถึงตลอดจนส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะต้องช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยเรียนที่มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


นอกจากนี้ยังร่วมกันแก้ปัญหา การลดอัตราจำนวนประชากรวัยเรียนในกลุ่มเป้าหมายระหว่างอายุ 3-18 ปี ที่ สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมกับภาคีเครือข่าย หลุดออก 101 คน อาจจะเกิดจากการระบาดของโรคโควิด19 โดยใช้กระบวนการติดตามต่อเนื่อง ล่าสุด รอบ ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลุดออกจากระบบ เหลือ 7 คน สาเหตุปัญหาครอบครัว ย้ายถิ่นฐาน ฐานะ อื่นๆ รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งมอบอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวนักเรียน รวมถึงประเด็นอื่นๆ ตามครบทั้งหมด โดยมี นร.ต่างด้าวกลับประเทศเมียนมาร์ 4 คน กลับไปเรียนประเทศมาเลเซีย 1 คน สุดท้ายส่งต่อ กศน. 1 คน ย้ายเข้าเรียน สพป.พัทลุง เขต 2 อีก 1 คน ในที่สุดนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาครบถ้วน และเป็นศูนย์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้ชีวิต ประจำวัน


ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อนำเด็กกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนาข้อมูลระดับจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนปัจจุบันนำมาสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา


ซึ่งได้รับโอกาสร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา และมูลนิธิอาสาสร้างสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งได้สนับสนุนวิทยากรและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการร่วมมือกันเพื่อนำประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาส เท่าเทียมทั่วถึงเรียนรู้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลพัฒนาคุณภาพชีวิตใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาหลัก มั่นใจแรงกายแรงใจทุกภาคีเครือข่ายเป็นพลังส่งผลให้การสัมมนาครั้งนี้ แก้ปัญหาและมีประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีความสุข การศึกษาเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ซึ่งในวันนี้สร้างกากรรับรู้ทั่วกับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ครูผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานอื่น จำนวน 70 คน เป็นประชุมเสวนา ในหัวข้อ ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม