“สำนักงานอัยการสูงสุด” เป็นเจ้าภาพประชุมก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน

นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รองอัยการสูงสุด และนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด ร่วมกันเป็นประธานการประชุมระดมความเห็นเพื่อก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารประวัติศาสตร์จุดกำเนิดอาเซียน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย บางแสน จังหวัดชลบุรี


การประชุมในครั้งนี้มีพนักงานอัยการอาเซียนจากทุกประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายอัยการสหภาพยุโรป สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สังเกตการณ์
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ทำข้อตกลงความริเริ่มบางแสน (Bang Saen Initiative 2023) เพื่อวางแนวทางในการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างองค์กรอัยการในภูมิภาคอาเซียน การอำนวยความสะดวกในความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งผู้แทนไทยได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาสำนักงานอัยการสูงสุดไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการองค์กรอัยการอาเซียน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม