กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดยวิทยากรประชาธิปไตย จังหวัดอุดรธานี

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดยวิทยากรประชาธิปไตย จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดยวิทยากรประชาธิปไตย จังหวัดอุดรธานี และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา และปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ ของสำนักงานฯ ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรของสำนักงานฯ ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้สำเร็จลุล่วง และได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี นายสายันต์ สายแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี นางสาวจรัสขวัญ ชาวเรือ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 8 พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี