นครนายก – คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 หนตะวันออก

นครนายก – คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 หนตะวันออก

เมื่อเวลา 13 . 00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่วัดทวีพูลรังสรรค์ บ้านคลอง 29 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ วัดทวีพูลรังสรรค์ บ้านคลอง 29 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ม) พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พร้อมคณะสงฆ์ ถวายการต้อนรับ โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมถวายการต้อนรับ

ด้วยอำเภอองครักษ์ เป็นอำเภอที่สำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครนายกที่คณะสงฆ์จังหวัดนครนายกและส่วนราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปองดอง และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน จากการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ความปรองดองและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนจากการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ของบ้านคลอง 29 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ อย่างต่อเนื่อง คณะสงฆ์จึงได้เสนอชื่อเป็นหมู่บ้านรักษาศิล 5 ต้นแบบเพื่อรับการตรวจเยี่ยม และประเมินผลจากคณะกรรมการต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม