อยุธยา – ” วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจำปี 2566 “

อยุธยา – ” วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจำปี 2566 “

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ ดิฉันในนามของคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน วันเห็ดตับเต่างามทีสามเรือน ประจำปี 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่รวมกว่า 261 ไร่ เกษตรกร 110 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ ตำบลสามเรือนและขยายผลไปสู่ ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ้านหว้า และตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน พื้นที่อัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่นที่แสดงถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเหตุตับเต่าจะขึ้นในพื้นที่ ชายคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติการอนุรักษ์พื้นที่เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า จึงเท่ากับเป็นการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้อนุรักษ์อนุมัติงบประมาณดำเนินงานสำหรับการพัฒนาและประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้บุคคลทั่วไปประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ งานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือนประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเรื่องราว ของเห็ดตับเต่าและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงจำนวนจำหน่ายผลิต ผลผลิตเหตุตับเต่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 40 ล้านค้าจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าและการประกอบอาหารจากเห็ดตับเต่า การจัดแสดงนิทรรศการเหตุตับเต่างามที่สามเรือน การประกวดหนุ่มคล้าวข่า สาวทองกวาว การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดงาน

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

ข่าวที่น่าติดตาม