การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น20 สิงหาคม 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น20 สิงหาคม 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่
20 สิงหาคม 2566 ตั้งต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย
แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องแมว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่า

​​  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เขตเลือกตั้งที่ 13อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​  10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​  11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ เขตเลือกตั้งที่ 12อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง แทนตำแหน่งที่ว่าง

  17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เขตเลือกตั้งที่ 9อำเภอกาจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

   18.ารเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอถ้ำพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

        19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

———————————————-

ข่าวที่น่าติดตาม