วัดพระธรรมกายจัดถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ – พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ – พิธีเวียนประทักษิณ และฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 5,555,600,000 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหาบูชา เข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายจัดถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ – พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ – พิธีเวียนประทักษิณ และฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 5,555,600,000 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหาบูชา เข้าพรรษา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา โดยปีนี้วัดพระธรรมกายจัดงานบุญตลอดวัน ภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ต่อด้วยพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้น ภาคบ่าย เป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระเกตุองค์พระประธาน ประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 สภาธรรมกายสากล ภาคบ่าย คณะสงฆ์ และสาธุชนร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระประธานเวียนประทักษิณ รอบมหารัตนวิหารคด ชั้น 1 จากนั้น เป็นพิธีฉลองชัย สวดธรรมธรรมจักรครบ 5,555,600,000 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมีเป้าหมายสวดธรรมจักรให้ครบ 5,627,272,727 จบ ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 วันธรรมชัย

“วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 4 ประการในสมัยพุทธกาล ได้แก่ 1)เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนา 2)เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก 3)เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกของโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ 4)เป็นวันเกิดขึ้นครบองค์ 3 ของพระรัตนตรัย การทำบุญในวันนี้เป็นการได้สั่งสมบุญทั้งอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง ด้วยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 เมื่อปฏิบัติได้ก็ถือว่าได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

ข่าวที่น่าติดตาม