ลพบุรี ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงจับมือภาคราชการ เอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทดลองออกแบบแผนการท่องเที่ยวในชุมชนหวังยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

ลพบุรี ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงจับมือภาคราชการ เอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทดลองออกแบบแผนการท่องเที่ยวในชุมชนหวังยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมทดลองแผนการท่องเที่ยวชุมชนในโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยมี
นายประทีป อ่อนสลุง อาจารย์สุรชัย เสือสูงเนิน ผู้ประสานงานชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลา 2 วัน

ชุมชนไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง ชุมชนหลังพนังกั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา อาทิ เขาพญาเดินรง ซึ่งในอดีตเคยเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ำป่าสัก จึ่งเป็นจุดผ่านทางการค้าระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานจึงได้รับประเพณีวัฒนธรรมจากทั้งคนภาคกลางและภาคอีสาน จนมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและเรียกตัวเองว่า ไทยเบิ้ง ซึ่งไม่ได้เป็นชื่อชาติพันธุ์ แต่เป็นชื่อวัฒนธรรม โดยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนคือ สำเนียงเหน่อ สะพายย่าม นามสกุลต้องมี สลุง

โดย กิจกรรมทดลองออกแบบแผนการท่องเที่ยวในชุมชนในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ โดยการนั่งรถอีแลนแตนไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ ศูนย์การทอผ้า ศูนย์ทำของเล่นจากใบตาล จุดการแสดงศิลปะร่วมสมัย Street Art และอาหารพื้นบ้าน กินข้าวกินปลา ประสาไทยเบิ้ง นั่งรถอีแลนแตนชมบรรยากาศ “จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ” จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังได้สัมผัสคุณค่าทางปัญญา ทำจริง สุขจริง ด้วยมือเรา ด้วยกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การทำขนมเบื้องไทยเบิ้ง การทำพริกตะเกลือ และรับชมการแสดงรำโทนกับคนไทยเบิ้ง Home Stay ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมไฮไลคือการแต่งกายไปทำบุญที่วัดด้วยชุดไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง

ทั้งนี้หลังจากการจัดกิจกรรมจะนำข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าคณะทำงานของชุมชน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน ต่อยอดเพื่อพัฒนาสังคมกับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อย่างยั่งยืนต่อไป

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม