สตูล ศรชล.จังหวัดสตูล จัดการอบรมสัมมนาสร้างความรับรู้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล“การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” พื้นที่จังหวัดสตูล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สตูล ศรชล.จังหวัดสตูล จัดการอบรมสัมมนาสร้างความรับรู้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล“การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” พื้นที่จังหวัดสตูล

น.อ.แสนย์ไท บัวเนียม รอง ผอ.ศรชล.จว.สตูล/ผบ.นก.พตต.ศรชล.ภาค 3 จัดการอบรมสัมมนาสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในหัวข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จำนวน 50 คน ณ ห้องแพนลำพู สตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี นางสาว อรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา

น.อ.แสนย์ไท บัวเนียม รอง ผอ.ศรชล.จว.สตูล/ผบ.นก.พตต.ศรชล.ภาค 3 กล่าวว่า การสร้างความรับรู้ในบทบาทหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รองผอ.ศรชล.จว.สตูล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล วิทยากรจากหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ , วิทยากรจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทั้งนี้เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดสตูล จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรทางทะเลของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดสตูล ซึ่งมีเยาวชนที่มีบทบาทความสำคัญในการขับเคลื่อนให้การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนและร่วมมือกันในการที่จะรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้ให้ลูกหลานได้อย่างสมดุลต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม