ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน ” การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 20 ปี “

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน ” การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 20 ปี “

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ “ ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 20 ปี ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหารตลอดจนอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจด้านการบริการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งที่อยู่อาศัยสะอาดสวยงามปลอดภัย ในการนี้ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกะจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมาย นางสาวอรุณรัตน์ มงคลพิทักษ์กุล รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมพนักงานเทศบาลนครรังสิต ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม